Trẻ Táo Bón, Táo Bón hoài: chỉ khi thử cách này mới đỡ!