Bạn hoạt động thể thao nhiều, làm công việc nặng hoặc sức khỏe giảm sút