Bạn làm việc căng thẳng kéo dài, tinh thần mệt mỏi và cuộc sống nhiều áp lực