Táo Bón lâu ngày, Sa búi Trĩ: may trời thương chỉ cho cách này, không tốn công tí nào mà khỏi ngay